Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, Dyrektor Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka

Działalność organizacyjna: Dyrektor Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka, Prorektor ds. Dydaktyki w SGGW (kadencja 2005- 2008; 2008-2012); Dziekan Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji (kadencje 2000-2003; 2003-2005; 2012-2019); Prodziekan ds. Rozwoju (1984-1987), Prodziekan ds. Dydaktyki (1993-1997), Pełnomocnik Dziekana ds. studiów zaocznych w zakresie żywienia człowieka i wiejskiego gospodarstwa domowego (1984-1987); Kierownik Katedry Ekonomiki Konsumpcji i Gospodarstwa Domowego (1997-1999); Kierownik Zakładu Badań Konsumpcji (od 2000 roku); jest Przewodniczącą Rady Naukowej Instytutu Żywności i Żywienia oraz Przewodniczącą Rady Naukowej Przeglądu Gastronomicznego.

Miejsce zatrudnienia: Od dnia 15 listopada 1979 roku zatrudniona na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie;  w Katedrze Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji.

Działalność naukowa: Główny obszary zainteresowań badawczych  obejmuje  zagadnienia związane z Zachowaniami konsumentów na rynku żywności; ich uwarunkowaniami oraz tendencjami  rozwoju rynku żywności; w tym obszarze zrealizowała wiele badań finansowanych zarówno ze źródeł krajowych jak i zagranicznych; (1998 kierowanie projektem dofinansowanym ze środków programu Sierra–Apple pt. Ochrona konsumentów w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską,: 2003-2005 koordynator ze strony Polski w projekcie V RP UE Further Development of Organic Farming Policy in Europe, with Particular Emhasis on EU Enlargement,  koordynator ze strony polski w projekcie V RP UE  European Information System for Organic Markets; 2006-2010 funkcja koordynatora ze strony polskiej w temacie realizowanym w VII ramowym programie UE nt. Traditional United Europe Food TRUEFOOD (Żywność tradycyjna w zjednoczonej Europie); 2010-2014 kierownik zadania 1 Analiza popytu na mięso wołowe w Polsce, w projekcie Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią "od widelca do zagrody , finansowanym w ramach UDA-POIG.01.03.01-00-204/09-03; 2010-2014 kierowanie dwoma zadaniami w projekcie BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Opublikowała (zarówno jako jedyny autor, jak i współautor) około 300 artykułów w recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych oraz była autorem lub współautorem 16 monografii.

Działalność dydaktyczna: Od roku 1979 jest aktynie zaangażowana w realizację zajęć z zakresu: badań zachowań konsumentów oraz problemów funkcjonowania gospodarstw domowych i rynku żywności; poza tym aktywnie uczestniczy w działalności upowszechnieniowej, którą prowadzi od 1987 roku w ścisłej współpracy z ośrodkami doradztwa rolniczego, a zwłaszcza z Krajowym Centrum Doradztwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Łącznie przeprowadziła ok. 300 godzin wykładów dla blisko 3000 tys. mieszkańców wsi. Ponadto była kierownikiem i współautorem programu studiów podyplomowych nt. Przedsiębiorczość na wsi w procesie integracji z Unią Europejską, jak również była wykładowcą na podyplomowych studiach Turystyka wiejska.

Była trenerem w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Społecznego Człowiek-najlepsza inwestycja pt. Przyszłość Rozwojowa Żywności, w ramach którego prowadziła  zajęcia warsztatowe nt. Wyzwań rynku badań żywności w Polsce. Studium przypadków na temat współpracy nauki z biznesem.

Kariera naukowa: 1979 r. – magister socjologii – Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski; 1985 r. – dr nauk rolniczych – Wydział Ekonomiczno-Rolniczy, SGGW; 1998 r. – dr hab. nauk ekonomicznych – ekonomika konsumpcji - Wydział Ekonomiczno-Rolniczy, SGGW; 2005 r. – tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych.