Prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz, Dyrektor Instytutu Edukacji Żywieniowej i Stylu Życia Profesora Jarosza, wieloletni Dyrektor Instytut Żywności i Żywienia

Profesor, doktor habilitowany nauk medycznych, Dyrektor Instytutu Edukacji Żywieniowej i Stylu Życia Profesora Jarosza, wieloletni Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia oraz kierownik Kliniki Chorób Metabolicznych i Gastroenterologii Instytutu Żywności i Żywienia. Lekarz, internista, gastroenterolog, wieloletni ekspert ds. żywienia, aktywności fizycznej i otyłości WHO, Komisji Europejskiej i Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Autor ponad 1000 publikacji krajowych i zagranicznych, w tym 146 zawartych na liście filadelfijskiej oraz ponad 40 książek. Kierował wieloma grantami naukowymi, programami badawczymi i wdrożeniowymi dot. wpływu żywienia i stylu życia na zdrowie i leczenie chorób (głównie otyłości i nowotworów złośliwych).

Między innymi był pomysłodawcą i kierownikiem projektu POL-HEALTH „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej” oraz projektu KIK/34 „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”. Był kierownikiem grantu Unii Europejskiej Support to National Dietary Surveys in Compliance with the EU Menu Methodology (Fifth Support) Lot 1 – „The Children’s Survey”, Including Subjects from Three Months up to 9 Years Old, Lot 2 – „The Adult’s Survey”, Including Subjects from 10 to 74 Years Old. W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy „Zachowaj Równowagę” utworzył podstawy organizacyjne i merytoryczne Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej.

Pod jego kierunkiem zostały opracowane Normy Żywienia, książka pt. „Dietetyka. Żywność, żywienie w prewencji i leczeniu” oraz Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej/ Stylu Życia dla dzieci i młodzieży, osób dorosłych i osób w starszym wieku. Swoje wyniki prezentował ponad 400 razy na wielu konferencjach krajowych oraz światowych i europejskich kongresach dotyczących żywienia, otyłości i gastroenterologii.

Wykształcił 40 specjalistów z zakresu interny i gastroenterologii. Promotor wielu prac doktorskich i habilitacyjnych. Recenzent artykułów naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych, wieloletni redaktor naukowy czasopisma „Żywienie Człowieka i Metabolizm”.

Był także inicjatorem i współtwórcą Karty Żywienia i Aktywności Fizycznej Dzieci i Młodzieży w Szkole podpisaną przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Instytut Żywności i Żywienia.

Ponadto prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu interny i gastroenterologii dla studentów polskich i zagranicznych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.